Výňatok z všeobecných pravidiel Slayercult Clanu pre Ultimu Online:

1. Členmi klanu sa môžu stať všetci hráči hier Diablo II, Ultima Online, a iných fantasy RPG hier.
2. Každý hráč môže do klanu prihlasiť maximálne 7 postáv .
3. Hráčom nie je dovolený agresívny Player Killing*.
4. Hráčom nie je dovolené využívať bugy v hre, a cheatovanie hry.
5. Pokiaľ sa postava stane počas hry nepriateľská voči členom gildy a spôsobí smrť akejkoľvek postavy, tak sa postava stane dalším cieľom avengerov, a je vylúčená z klanu.
6. Snažte sa hrať svoju rolu (správajte sa ako vaša postava).
7. Vždy sa snaž pomôcť osobe v ťažkostiach (či je členom klanu, alebo nie).

* - za agresívny player killing je považovaný útok na hráčov ktorí nemajú možnosť brániť sa.

Pre Ultimu Online:
1. Klan za všetkých okolností dodržuje pravidlá shardu Dark Paradise, prípadného hriešnika sa klan nebude zastávať.
2. Hru majte nainštalovanú v maximálnej inštalácii.
3. Členom gildy sa odporúča brať ohľady pri hraní na stav serveru a snažiť sa zmierniť jeho vyťaženie.
4. Pokiaľ máte viac postáv ste povinný dodržovať pravidlá klanu aj s nečlenskými postavami.
5. Klan nezakazuje mať postavu v inej gilde, pokial niesú pravidlá našej a inej gildy konfliktné.


Kódex

1. The Slayercult Clan sa bude venovať boju s Démonmi. To je jeho hlavnou náplňou.
2. Bude si držať v úcte všetkých predstavitelov výkonnej moci, a to Kardinála Jana De Rahne, Lorda Britisha i Lorda Blackthorna a Bohov tohoto sveta..
3. Klan sa nebude miešať do bojov nijakej mocenskej frakcie, ale bude hájiť záujmy neutrálnych gild.
4. Klan sa bude snažiť chrániť obyvateľstvo nielen pred démonmi a inými príšerami, ale aj pred vrahmi a zlodejmi.
5. Klan bude pomáhať s výcvikom nových bojovníkov a bude sa aktívne účastniť diania v cechoch.
6. Členovia klanu majú slobodu. Môžu sa venovať týmto činnostiam takou formou akú uznajú za vhodnú, či už bojom , mágiou, intrigami, výrobou, obchodom alebo dobročinnosťou. Za túto slobodu však sami nesú zodpovednosť.


Prijímanie nových členov:

Status Adepta
a) Záujemca o vstup do gildy skontaktuje niektorého člena gildy
b) Zašle mu po ICQ zoznam všetkých postáv ktoré má (spolu s classmi), nezávisle na accountoch
c) Uvedie členovi ktorý ho prihlasuje svoje ICQ, člen ktorý prihlasovanie vykoná o tom okamžite informuje Gildmastra.
d) Zloží 25 000 zlatých

Ak bude chcieť Adept tento status zachovať trvalo musí splniť nasledovné podmienky
a) Musí sa dostaviť na gildovú poradu v týždeň ked bol prihlásený, bude oficiálne prijatý a bude mu zadaná Adeptská úloha
b) Nesmie porušiť nijaké z pravidiel gildy
c) Musí mať prideleného Adeptmastera s ktorým je v kontakte (obvykle je to člen ktorý ho do gildy prihlásil)
Ak tento stav nebude dodržaný tak bude jeho záujem o členstvo automaticky odmietnutý

Adept nemá ani právo nosiť skratku, ani právo vstupovať do domov gildy bez dovolenia člena. Neexistujú nijaké skillové obmedzenia pre prijatie do gildy.

Ak adept splní zadanú úlohu a prejde isté časové obdobie, rada bude hlasovať o jeho prijatí alebo neprijatí za Mladšieho člena

a) Ak bude odhlasovaný za mladšieho člena tak nieje pod dohladom Adeptmastera ale musí sa staraťo seba sám
b) Zloží jedného bieleho koňa do gildového animal boxu (rezervné jazdítko - pri opustení gildy sa nevracia)
c) Povinnosť nosiť gildovú skratku a titul "(#) Mladší člen" počas obdobia kým toto obdobie trvá
d) Prístup do Gildového domu Templartowne, možnosť uloženia jednej secure chest.
e) Povinnosť platiť Gildový poplatok - 15 000 zlatých vždy v prvú nedeľu v mesiaci
f) Status Mladšieho člena môže trvať neobmedzene dlho
g) Právo osádzať Gildové Bezpečnostné runy - na svoj účet
h) Právo prijímať adeptov, ale nemá právo byť adeptmasterom

Právo stať sa Členom získa Mladší člen ak budú splnené nasledujúce podmienky:
a) Preukáže svoju užitočnosť pre gildu a snahu zlepšovať sa
b) Nedopustí sa nijakého priestupku proti pravidlám gildy
c) Nebude nadmerne zaťažovať zásoby gildy
d) Bude aktívny
e) Rada po neurčitom období jeho pôsobenia zváži či je pre gildu prínosom alebo príťažou a bude hlasovať o jeho povýšení.

Hlasovanie
V prípade rovnosti hlasov bude hlasovanie preložené na neurčito. V prípade že Adept/Mladší člen nezíska ani dva hlasy môže Rada rozhodnúť či z gildy odíde alebo zostane naďalej. Na to aby mohol naďalej zostať stačí jeden hlas člena rady.

Poznámka: Pokial záujemca prejde týmto procesom a stane sa členom má právo prihlásiť do gildy dalšie postavy priamo za členov.

Status Priatel Klanu
Dostane ho osoba ktorá nieje členom klanu ani aktuálne nejaví záujem o členstvo, no napriek tomu výrazne spolupracuje s klanom. Tento status môže byť udelený len jednotlivcom, nie celým gildám. Priatelia klanu majú právo zúčastňovať sa klanového obchodovania, sú zvolávaný pri klanových akciách a majú možnosť získať status Avengera ak budú súhlasiť s kódexom pre Avengerov.

Práva a Povinnosti Členov:
1. Platiť pravidelný mesačný Gildový Poplatok - 15 000 zlatých.
2. Účastniť sa na poradách gildy - Vždy v Nedeľu o 19:00
3. Vykazovať hernú aktivitu minimálne raz mesačne (najlepšie dungeonom, cení sa aj účasť na porade)
4. V prípade neúčasti na výprave alebo porade ktoré boli dopredu naplánované informovať členov gildy s dostatočným predstihom
5. Právo na prístup do Guildhouse v Moonglow - riadený domovými pravidlami
6. Právo navrhovať rade povýšenia členov s nižšou hodnosťou
7. Všetky práva vyplývajúce z hodnosti členskej postavy (ráta sa postava s najvyššou hodnosťou)
8. Právo na zmenu titulu, povinnosť na zachovanie výložky
9. Povinnosť informovať ak za postavu/account s členskou postavou hraje viac ľudí.

Dôvody na vylúčenie:

1. Člen/Adept nevykazuje hernú aktivitu po dobu jedného mesiaca bez udania dôvodu
2. Člen/Adept sa neúčastní gildových výprav, pričom sa aktívne zapojuje do činností iných gild alebo skupín.
3. Člen/Adept nieje schopný dlhodobo platiť svoje záväzky Klanu.
4. Člen/Adept hrubo poruší pravidlá klanu alebo pravidlá Dark Paradise.
5. Člen/Adept spôsobí Klanu škodu materiálnu alebo poškodí meno Klanu.
6. Člen/Adept požičia account/členskú postavu nečlenovi Klanu.


Fungovanie klanu

Gildové poplatky

1. Každý člen gildy a adept (ktorý má možnosť nosiť skratku gildy) platí mesačne gildový poplatok 15 000 Zlatých.
2. Tento poplatok sa vyberá na gildovej schôdzi vždy prvú nedeľu v mesiaci o 19:00.
3. Poplatok sa použije na zaplatenie nájmu Gildstone (75 000 mesačne), Adept House v Templartowne (60 000 mesačne). Gildový Dom a ohrada v Moonglow sú platené z iných zdrojov.
4. Iné použitie peňazí schvaluje Rada

Výpravy do boja

1. Bojové vybavenie má každý člen vlastné, a je jedno či ho dostal od gildy alebo kúpil na trhu, od okamihu kedy je mu zverené je jeho majetkom. Je len na ňom v čom bude bojovať. Pre všetky prípady však sa odporúča mať dve sady bojového vybavenia. Ak sa teda rozhodne ísť do boja v Mytherile, druhý rovnaký set zbroje (prípadne lepší) musí mať v banke. Prípadné straty na majetku sú len zodpovednosťou člena.
2. V každej výprave musí byť minimálne jeden Avenger.(dočasne pozastavené)
3. Výprava končí vždy kontrolou Criminal statusu a portnutím buď na trh alebo do Guildovného domu.
4. Loot zbiera určená postava (postavy), ak ale bude niekto pristihnutý pri krádeži z mŕtvoly bude vylúčený z delenia lootu, v prípade opakovania budú následky tvrdšie.
5. Výpravu koordinuje menovaný velitel - obvykle ten ktorý pozná terén. On vždy rozhoduje v tažkých taktických situáciách.
6. Každý môže z výpravy kedykoľvek odísť. Pokial odíde ako duch získava nárok na veci zo svojho tela, a adekvátnu časť lootu (neplatí pri neuposlúchnutí velitela, evidentnej samovražde a podobne). Ak odíde živý pred ukončením dungeonu alebo questu, vzdáva sa akýchkoľvek nárokov na loot.
7. Výpravu môže zvolať ktokoľvek s hodnosťou Člen a vyššou. Táto osoba má povinnosť oznámiť výpravu guildmastrovi. Velenie automaticky preberá osoba s najvyššou hodnosťou vo výprave. Velitel má právo tento post prenechať komu uzná za vhodné.
8. Ak z akýchkoľvek dôvodov bude výprava na pôvodné miesto nemožná velitel určí nový ciel výpravy. Rozpustenie výpravy je v tomto prípade nemožné.

Zvolávanie výprav

1. Výprava sa zvoláva cez Icq.
- Zvolávatel má povinnosť informovať všetkých členov adeptov i záujemcov o stretnutí
- Má právo rozhodnúť sa či zavolá všetkých členov, alebo len tých čo majú status Online.
- Má právo rozhodnúť či zavolá len členov, alebo aj adeptov, alebo len adeptov.
- Má povinnosť informovať niektorého Highlorda gildy o čase odchodu, čase ukončenia, mieste kam sa výprava vybrala, a celkovom loote.
2. V správe pre členov zvolávatel uvedie čas a miesto stretnutia. Stretnutie nieje záväzkom toho že sa výpravy aj zúčastníte.
3. Ciel výpravy sa určí až na stretnutí podľa toho aká zostava sa zíde.
4. Ciel výpravy určuje účastník výpravy s najvyššou hodnosťou a tiež automaticky preberá post velitela. Má možnosť velenie prenechať osobe ktorá pozná terén, alebo zvolávatelovi prenechať výber ciela výpravy.
5. Nikto iný okrem zvolávatela a člena s najvyššou hodnosťou. nemá právo diskutovať na téma o tom kam sa pôjde. V prípade nezhody platí vyššia hodnosť.
6. Ciel výpravy sa určuje na základe zostavy tzn. ak sa výpravy zúčastnia menej skúsený členovia obvykle sa vyberie menej náročný terén a naopak ak sa jej účastnia skúsený hráči vyberie sa terén náročnejší.
7. Po určení ciela výpravy veliteľ následne určí spôsob dopravy a čas odchodu. Ten nesmie byť viac ako hodina od konca prvého stretnutia. Pred rozchodom sa určí aj spôsob komunikácie (automap, teamspeak a pod.)
8. Následne sa členovia rozídu a pripravia sa na konkrétnu výpravu.
9. Počas tejto doby má velitel právo osloviť nečlenov gildy s tým že ich pozýva na výpravu
10. Členovia ktorí sa chcú účastniť výpravy sa dostavia na miesto druhého stretnutia plne ozbrojený. Majú povinnosť dostaviť sa včas. V prípade že budú meškať im nemusí byť povolená dodatočná účasť. Zváženie je na velitelovi.
11. Velitel má právo požiadať členov ktorí sa neúčastnia výpravy aby držali pohotovosť pre funkcie Gatekeepra - bude otvárať brány k cielu výpravy schváleným posilám ktoré vyžiada velitel, alebo pre funkciu Ressera - pokial je to možné pôjde v prípade zlyhania výpravy oživiť ľudí.
12. Určí sa jeden alebo viac ľudí ktorý budú mať na starosti lootenie.


Delenie lootu:

Gildové pravidlá pre delenie lootu sa uplatňujú ak sú splnené nasledovné podmienky:
a) na výprave sa zúčastnili aspoň traja členovia gildy
b) gilda mala vo výprave nadpolovičnú väčšinu

Timepointy

Jedná sa o bodový systém ktorý umožňuje aktívnym členom zlepšovať svoju pozíciu pri delbe lootu, zabraňuje aby cenné itemy vybral človek s najväčšou hotovosťou a tiež zabraňuje aby itemy získal niekto len na základe náhody pri hode kockou. Tiež dáva výhodu tým členom gildy ktorý nemajú možnosť zúčastniť sa delby lootu - timepointy sa prenesú do budúcej delby lootu. Funguje to nasledovne:

a) za hodinu strávenú v dungeone získa člen výpravy 10 timepontov
b) 1 timepoint má hodnotu 1000 Gp ( item v hodnote 10k gp má cenu 10 timepointov pri delbe lootu)
c) Timepointy sa viažu na postavu a ich prevod medzi postavami nieje možný
d) Neminuté Timepointy z minulých výprav sa spočítavajú s tými ktoré získal člen na aktuálnej výprave a pri delbe lootu môže člen týmito timepointami disponovať pri kúpe alebo dražbe itemov z lootu.
e) Timepointový Bonus - Pokial sa výprava dostane až na koniec dungeonu, tak členovia ktorý sa tam dostanú získajú 35 bonusových timepointov
f) Iné získavanie timepointov - Účasť na gildovej porade - 3 timepointy, Zaplatenie členského poplatku včas - 6 timepointov.

Delba itemov:

a) Určí sa človek ktorý bude deľbu viesť. Ten spočíta timepointy jednotlivých členov výpravy (spočítajú sa aktuálne získané timepointy a timepointy uvedené na webe) a pred delbou vyhlási kto ich má kolko na konte. On tiež určuje cenu itemov v loote, ktorá by mala byť podobná cene trhovej pričom ju vyčísluje v timepointoch. Po ukončení deľby odčíta hráčom timepointy ktoré minuli pri deľbe lootu a výslednú hodnotu ohlási gildmastrovi.
b) Zlaťáky a regy sa rozdelia rovným dielom všetkým členom výpravy, alebo podla dohody
c) Všetky itemy sa vložia do jedného sáčku
d) Postupne sú vykladané na stôl. Pri každom iteme človek čo vedie delbu povie jeho cenu v timepointoch, následne účastníci dražby môžu prejavovať záujem o tieto itemy a dražiť ho za timepointy. Víťaz dražby získa item a sú mu odpočítané timepointy ktoré do dražby vložil.
e) Itemy o ktoré nikto neprejaví záujem, alebo nikto nebude mať dosť timepointov prepadnú v prospech gildy.
f) Záujem o item môže prejaviť len ten človek ktorý ho môže použiť s postavou s ktorou bol vo výprave. (Pokial sa výpravy účastnil upír nemôže dražiť item ktorý je určený nekromancerovy, ale len predmety ktoré s upírom využije). Výnimky sú možné ale len u nižších itemov a za predpokladu že hráč vlastní postavu ktorá daný predmet môže využiť.
g) Výkup itemov za zlaťáky nieje možný

Hostia vo výprave:

Ak sa väčšinovo gildovej výpravy účastní nečlen gildy loot sa delí nasledovne:
a) Pri začiatku delenia lootu si môžu nečlenovia gildy vybrať jeden item ktorý môžu obliecť s postavou s ktorou boli výpravu, velitel výpravy má právo prehodnotiť udelenie tohoto itemu v závislosti či nečlen odviedol dobrú prácu, alebo nie.
b) Všetky ostatné itemy majú právo vydražiť podla gildových pravidiel*
*Pre dalšie informácie si pozrite "Vynimky v delbe lootu" bod b)

Porušenia delby lootu a následky:

a) Pokial výprava spĺňala podmienky na získanie timepointov, ale deľba neprebehla podla horeuvedených pravidiel timepointy nebudú členom výpravy uznané.
b) Každý má právo využiť status negildovej výpravy pre svoj osobný prospech (harvesty, sólo akcie, akcie vo dvojici, akcie s inou gildou a iné akcie ktoré niesú uvedené ako podmienka pre gildové delenie) avšak takéto akcie sa nedajú chápať ako gildová aktivita a preto nebudú za ne timepointy udelené.
c) Itemy získané pri delbe lootu niesú určené na odpredaj ale na používanie. Pokial člen toto pravidlo poruší môže mu byť znížené množstvo timepointov na polovicu jeho aktuálnej hodnoty až nulu v závislosti od toho aký item využil na svoje obohatenie (itemy sú pri deľbe získavané viac menej zadarmo. Ak niekto pri delbe vydraží sochu za timepointy, a následne ju odpredá tretej osobe poškodí tým gildu, ak vydraží +25 predmet ktorý odpredá tak poškodí niektorého člena ktorý by ho využil.)

Výnimky v delbe lootu:
a) Pokial nejaká postava šla dungeon s určitým cielom (kraft pre formu, upír pre horizit, sekerka, mystik, spracovanie adamantia, predmety of virtues a podobne), tak na tieto itemy sa nezahrňujú do delby lootu, ale pripadnú postave ktorá ich získala a to bez vplyvu na timepointy. Tieto predmety je tiež možné prerozdeliť na základe dohody.
b) Pri gildovej delbe lootu je možné získať aj extrémne vzácne itemy ako sošky, top zbroje a podobne, ale len za timepointy. Preto sú hostia z delby takýchto itemov vylúčený a nemajú právo takýto item požadovať pri prvotnom delení itemov pre hostí. Najvyšší item aký môže byť požadovaný je +25 brnenie, +9 zbraň, jazdítko. V tomto prípade má veliteľ výpravy právomoc rozhodnúť aj inak a udeliť aj lepší item.
c) Dungeon Fire má zvláštnu výnimku. Za jeho prejdenie sa výprave s minimálne troma členmi gildy jednorázovo pripočíta 50 timepointov a itemy sa môžu prerozdeliť na základe dohody.


Komunikácia:

1. Ako štandardný komunikačný kanál sa využíva ICQ. Slúži na overovanie totožnosti a bežnú komunikáciu.
2. Klan má k dispozícii Automapu. Jej využitie sa odporúča, ale striktne nevyžaduje.
3. Ak sa chcete účastniť výprav je doporučené aby ste mali spustený program Teamspeak a boli nalogovaný v príslušnom kanále, a to aj v prípade že nevlastníte mikrofón. Aj v tom prípade je možné počuť hovorené inštrukcie počas výpravy, čo môže výrazne pomôcť pri vašej orientácii počas boja.


Slayeri a Avengeri

V každej hre (aj v Dark Paradise) existujú skupiny hráčov, ktorí sa špecializujú na boj s inými hráčmi, ale aj takí ktorí sa špecializujú na boj s príšerami. Klan má prácu pre oba druhy bojovníkov. Slayeri sú tí ktorí bojujú proti démonom a iným bytostiam zla. Spoznáte ich podla modrej farby oblečenia (plášť, sash, surcoat, róba). Avengeri bojujú proti ľuďom ktorých skorumpovala moc. Ich spoznáte podla tmavo-červenej farby oblečenia. (Nosenie farieb je povinné ak bojová skupina vystupuje v mene gildy - či už na výpravách alebo na PVP akciách - neplatí pre priatelov gildy). Gilda sa vo všeobecnosti nezaujíma o PVP, avšak ak sa do gildy chce pridať PVP hráč, gilda jeho prínos určite privíta. PVP boju sa môžu venovať aj súkromne každopádne hráč by mal aj pri tejto činnosti ctiť jak kódex klanu tak nasledovné pravidlá:

Pravidlá pre Avengerov

Úlohou Avengerov je ochrana PVM hráčov pred vrahmi a pozdvihnutie úrovne PVP na Dark Paradise..

1. Pravidlá "športového" PVP:
a) Po zabití má víťaz právo na spotrebné predmety - Regy, svitky, flaše i káde, a bandáže.
b) Víťaz má právo dať ress porazenému, ak to okolnosti dovolujú a povinosť nechať porazeného refull, do ďalšieho boja.
c) Víťaz nemá nijaké iné práva
d) Pravidlá Športového PVP sa dodržujú len v zónach Cove, PVPArén a v prípade náhodných stretov:
- ak dôjde k napadnutiu počas výpravy do dungeonu platia pravidlá Nepriatelského PVP
- ak dôjde k napadnutiu PVM hráča platia pravidlá Nepriatelského PVP
e) Víťaz má právo len na ten loot toho hráča ktorého porazil
f) Ak protivník vykoná činnosť ktoré niesú spomenuté v prvých dvoch bodoch platia pravidlá "Nepriatelského" PVP.
g) Avengeri musia dodržovať pravidlá a) b) c) za všetkých okolností, pokial ich neporuší protivník - nečlen gildy.

2. Pravidlá "Nepriatelského" PVP:
a) Viťaz má právo na spotrebné predmety a predmety ukradnuté, prípadne predmety ekvivalentné ukradnutému.
b) Víťaz má právo dať ress (ak to okolnosti dovolujú) a povinnosť nechať porazeného refull, do ďaľšieho boja
c) Víťaz má právo na loot vecí ktoré boli ukradnuté inému členovi gildy a povinnosť predmety vrátiť pôvodnému majitelovi
d) Víťaz nemá nijaké iné práva
e) Avengeri musia dodržovať pravidlá a) b) c) za okolností podla paragrafu 1, pokial ich neporuší protivník.

3.Pravidlá "Agresívneho" PVP:
Pokial sa nepriatelský hráč dopustil nasledovných činností
a) Krádež bojovej výbavy - tzv full loot
b) Nedodržanie povinnosti na Refull - tzv Ress kill
c) Zabitie jazdítka (nie summona)- Tzv horse kill
d) Zničenie tela (rezaním, použitím "Animate Dead") ešte pred vylotením majitelom, alebo iným spriateleným hráčom
e) Zneprístupnenie tela kempením na ňom
f) Lootenie tela hráča ktorého nezabili
g) Útok, zabitie a loot hráča ktorý sa neúčastní PVP (je bez koňa, bez výbavy)
h) Preukázané buggerstvo podla paragrafu 4 (dole)
i) Provokácia verbálna, alebo herná
Takáto postava bude uvedená na klanovom webe s prehreškom a z hladiska Avengerov a Klanu bude na neho nazerané ako na prudiča. Možnosť vykúpiť sa z tohoto zoznamu je stanovená na 215 000 GP.

Členovia gildy môžu postupovať nasledovne:
a) Avenger získa právo na full loot zabitého prudiča, pokial ho zabije sám
b) Avenger získa právo na zničenie tela prudiča
c) Avenger má zákaz oživiť ducha prudiča
d) Avenger má právo zabiť prudiča vždy keď ho uvidí živého, nezávisle na refulle.
e) Avenger má právo volať stráže na prudiča, aj do domu

4. Pravidlá proti bugovaniu a prudeniu v dueloch:
a) Pokial Avenger získa dojem že protivník využil pri dueli Bug, je povinný nahlásiť toto podozrenie GM.
b) Pokial dôjde k odlákaniu Mestkej stráže z jej spawnu, je Avenger povinný toto nahlásiť GM prostredníctvom Page.
c) Pokial sa objaví pri dueloch guard-spamer, alebo hráč čo zabíja crimov ktorý nič nespravili (crim status via bug, alebo lootenie s dovolením spoluhráča), alebo človek lootiaci telá bugmi je Avenger povinný ohlásiť túto skutočnosť GM.
d) Hráč ktorému sa dokážu tieto priestupky bude automaticky zaradený do zoznamu prudičov na gildovom webe a podla toho sa k nemu budú členovia gildy aj chovať.
e) Ak sa do bojov sa zapojí hráč s titulom "Prudič", Avenger má práva ako v bode 3 v sekcii o postupe

Poznámka:
Avengerom sa môže stať ktorýkolvek člen ale aj priatel Klanu venujúci sa PVP, ak bude súhlasiť s uvedeným kódexom, a prípadne mu to dovolia pravidlá jeho gildy alebo vedenie jeho gildy.

Bezpečnostné pravidlá

1. Pokial ste kontaktovaný cudzím hráčom ktorý sa vám prestaví ako člen gildy vždy ho požiadajte aby vás kontaktoval po ICQ. Pokial tak neučiní jedná sa o podvodníka.
2. Pokial prebieha diskusia na tému výpravy je nutné aby jedna osoba vykonávala činnosť "Tracking". Týmto spôsobom sa dajú nájsť aj duchovia ktorý by mohli sledovať diskusiu.
3. Pokial bude určité množstvo výprav napadnuté vrahmi, alebo dobehnuté inými výpravami budú sa náhodne konať "falošné akcie" ktoré budú odsledované.
4. Zvolávatel i Velitel výpravy majú právo po spoločnej dohode výpravu reálne poslať na úplne iné miesto, prípadne neinformovať členov o cieli výpravy.
5. Do hry nehovorte nijaké z hesiel ktoré Klan používa, ani na Teamspeak ani na Klanovú mapu. Tieto informácie posielajte výhradne po ICQ.
6. Pokial prenášate predmety značnej hodnoty (vzácne predmety, veľká hotovosť, množstvo tréningového materiálu) tak ako bod presunu na iný charakter vyberajte trhovisko prípadne "bezpečné miesto", ak predmet prenášate na miesto mimo trhu alebo banky zvoľte preistotu transport pomocou rún. Pack zvieratá nevyužívajte v GZ.
7. Ak máte podozrenie že sa s vašim accountom manipulovalo zmeňte si heslo a požiadajte GM o overenie logovania za dané obdobie.
8. Strážte si svoje ICQ číslo. Má dôležitý registračný význam v rámci gildy.


Obchodné pravidlá

Každý člen má právo na svoj vlastný majetok, avšak funkcie klanu sú hlavne v spolupráci. Každý člen má právo zúčastňovať sa na gildovom obchode. To v praxi znamená že bude gilde predávať určité suroviny za výhodnú cenu (určuje guildmaster alebo zastupujúci) a gilda mu naoplátku bude predávať produkty za podobne zvýhodnenú cenu v prípade dohody môže ísť aj o bezplatný obchod.

Klan v súčastnosti spravuje dva domy. Jeden funguje ako Adept House druhý ako hlavné sídlo gildy. Adepti a riadny členovia tam môžu odovzdávať časti produkcie, ktorá vzniká pri ich činnosti, alebo výcviku. Tým budú zaisťovať napríklad dostatok kovov pre obchodovanie na trhu, alebo aj dostatok hotovosti na prevádzku gildy. Ak sa niektorí z členov rozhodne trénovať nákladnú schopnosť, ostatný členovia majú za úlohu mu to uľahčiť, napríklad v prípade blacksmithingu dodávaním rudy, v prípade magických schopností dostatok reagentov. Odmenou im za to nebudú len peniaze ale ďalší platný člen.

Členovia sa môžu do obchodu zapojiť ako dodávatelia nasledujúcich surovín:
Ruda a kovové ingoty, nasekané drevo, surové ryby, magické ryby, blank svitky, reagenty, koža.

Tiež sa môžu zamestnať ako remeselníci, ktorí tieto suroviny spracovávajú a výsledky práce dodávajú na spotrebu priamo gilde, prípadne ak gilda nepotrebuje výsledky ich práce môžu odpredať na trhu a gilde odviesť hotovosť. Aj táto činnosť dáva právo na užívanie gildového majetku. Nemalo by sa ale stávať že niektorej suroviny bude nedostatok, preto by mal člen zvážiť či siahne aj do svojej súkromnej rezervy, alebo vyplundruje zásoby gildy. Vybrakovanie zásob môže byť považované aj za krádež.

Dôležité:
Ak si člen berie suroviny z gildového majetku, výrobok sa automaticky stáva gildovným majetkom, a peniaze z prípadného odpredaja sú tiež majetkom gildy.


Domové pravidlá

1. Klan zaisťuje členom priestor na tréning, bývanie a umiestnenie secure chest.
2. Klan zaisťuje stravu, uniformy, potrebné nástroje alebo zbroj, materiálnu podporu výcviku schopností a tiež blizku bojovú spoluprácu medzi členmi.
3. Nábytok v domoch sa nesmie vynášať von a je nežiadúce aby sa s ním hýbalo - týka sa všetkého nábytku, crystal ballu, animal boxu, kotla, jedla a iných predmetov umiestnených voľne v dome.
4. Spotrebný majetok (jedlo, reagenty, ruda, drevo, blank svitky, recall a iné svitky, plné potiony, prípadne nástroje) sú umiestnené buď v gildovných sekurkách alebo v nábytku. Sú členom voľne prístupné a môžu ich tiež užívať (okrem pečeného prasaťa "D). V prípade tréningu je výsledný produkt majetkom gildy, v prípade použitia v boji ich člen nahradí inou surovinou, prípadne hotovosťou.
5. Kone v animal boxe sú spoločné. Členovia ich môžu užívať ak požiadajú Guildmastra (alebo zastupujúceho) o vydanie jazdítka.. Počet koňov ale nesmie klesať - ak o jedného prídete ste povinný kúpiť druhého. Podobne to platí u lode a CB. Kto ho chce použiť musí zaplatiť do gildovej secure chest 500 gp.
6. Nie je žiadúce kdekoľvek v dome skladovať kusy tiel, ani hlavy PK. Môžte ich mať uložené v sekurkách, alebo v banke.
7. Kľúče od domov
a) len magické
b) nikomu nepožičiavať
c) nepúšťať dnu cudzích hráčov
d) nekopírovať bez dovolenia rady a to ani medzi členmi.
8. V Gildových domoch je zakázané bojovať i útočiť. Za všetkých okolností v ňom platí neutralita i voči nepriateľským hráčom.


Spoločnenské pravidlá

1. Nechodíť na verejnosti s vytasenou zbraňou (neplatí pre nástroje luky, palice, halberdy, kopie a iné dlhé zbrane)
2. Nechodiť do budov na koni (alebo inom jazdítku). Tj unshrinkovať len ak sa ide na dlhšiu cestu alebo do PVP, a shrinkovať pri každej návšteve domu.
3. Nenosiť helmy počas diskusie, je počuť len plechovú ozvenu a čiapky v dome.
4. Snažte sa chodiť po meste v ľudskej forme /mágovia i upíri.
5. V prípade ak niekto na vás prehovorí RP snažte sa mu v rámci svojich možností aj RP odpovedať.
6. Gilda má zavedené gildové farby. Na spoločných akciách (výpravy, spoločenské akcie) sa odporúča tieto farby nosiť. Farby nájdete v gildovom dome, odporúča sa farbiť róby, sashe, klobúky a plášte. Rada má právo dočasne meniť farby aby zmiatli prípadných protivníkov, farby môže operatívne meniť aj člen s najvyšškou hodnosťou. Mimo tieto situácie je zakázané použiť gildovú farbu ktorá vám neprislúcha
7. Gildový kov je Valorite. Odporúča sa používať jak v boji tak na spoločenských akciách.. Gilda vám pomôže v prípade potreby zohnať plný set.
8. Ako znak povolaní môžu členovia využívať svoje helmy. Typ Closed Helm je považovaný za univerzálnu spoločenskú helmu, v boji sa odporúča paladinom, typ Plate Helm sa odporúča Warriorom, typ Nose Helm sa odporúča Klerikom a typ Bascinet sa odporúča Craftom. Tieto odporúčania neslúžia len ako dekorácia, ale tiež ako orientačná pomôcka pri boji.

Gildová
Farba Slayerov

Gildová
Farba Avengerov


Krízové situácie:

Ak by došlo k stavu že Klan nebude môcť splácať Guild Stone alebo nájom niektorého domu dva týždne pred vypršaním nájmu (ktoréhokolvek domu alebo Guild Stone) zvolaný všetci členovia. Ak nebudú mocť splatiť nájom okamžite, bude vyhlásený "Usporný Stav" pri ktorom musia všetci členovia znížiť možné straty. Tento stav bude trvať presne týždeň a ku koncu musia hráči spolu odovzdať sumu ktorá pokryje náklady gildy na dva mesiace. Táto suma bude rovnomerne rozpočítaná medzi všetkých členov.